Gamla Arvidsjaur på Hembygdsområdet

Kyrk- och marknadsplats

I början av 1600-talet anlades flera kyrk- och marknadsplatser i de inre delarna av Norr- och Västerbotten. Det första kapellet uppfördes ca 1560 i Arvidsjaur. Platser för placering av kyrkor var noggrant reglerade av kyrkan och staten, de var de enda statliga centra som fanns i inlandet vid denna tid. Staten fick successivt kontroll över de som levde här och därmed större inflytande i ett område som helt saknade gräns mot Norge. När första kyrkan i Arvidsjaur invigdes 1607, bestämdes att samerna skulle komma till kyrkan vid två tillfällen per år, under vinter och vår. Samtidigt hölls en marknad. Förutom birkarlarna som även var handelsmän, fanns även konungens fogde på plats. Detta för att inte staten skulle gå miste om skatter och åtråvärda handelsvaror som skinn mm.

Lappstaden

Lappstaden som fanns på 1600-talet stod på hembygdsområdet. Utgrävningar har visat var kåtorna stod. Gamla kyrkplatsen i Arvidsjaur är idag ett stort fornlämningsområde där rester av de tillresande samernas bostäder finns, då de av konungen tvingades att två gånger per år besöka kyrkan. Under 1600-talet hade de flesta samer kristnats. Samer hade dock kommit i kontakt med kristendomen långt tidigare innan kapellet i Arvidsjaur byggdes. Livet som nomader innebar att de vandrade mellan lågfjällsområdet i väster och Bottenvikskusten i öster. De tvingades överge sin gamla tro på shamanismen, en tro som utgick från samernas livsvillkor där allt levande i naturen vördades. Offerplatser, trolltrummor och jojk bannlystes, hedendomen skulle slutligen utplånas från det svenska riket.

Gamla prästgården

Prästgården från 1830-talet var i dåligt skick på grund av röta. En ny prästgård byggdes 1891. Det är denna prästgård som finns på området idag. När den nuvarande kyrkan byggdes 1902 i samhället Arvidsjaur, fick prästen Berlin mer mark runt Gamla prästgården att nyttja för sitt framgångsrika jordbruk. All tidigare verksamheter hade då redan börjat flyttas från Gamla Prästgårdsområdet till kyrkplatsen runt den nya kyrkan - handelsmännens område Borgarstaden, byarnas kyrkstad Bondstaden och samernas kyrkstad Lappstaden. Det Arvidsjaur vi har idag börjar då ta form. Lappstadens byggnader flyttades på 1820-talet till den nuvarande platsen. Lappstaden är idag den största av kommunens turistattraktioner med besökare från hela världen.